Treatment of Late Complication of Colon Interposition for Corrosive Esophageal Burns (Case Study)

Treatment of Late Complication of Colon Interposition for Corrosive Esophageal Burns (Case Study)

Byline: Bo Deng, Qun-You Tan, Ru-Wen Wang, Yun-Ping Zhao, Yao-Guang Jiang, Tai-Qian Gong and Jing-Hai Zhou ABSTRACT

Treatment of Late Complication of Colon Interposition for Corrosive Esophageal Burns (Case Study)

Treatment of Late Complication of Colon Interposition for Corrosive Esophageal Burns (Case Study) | | 4.5